Εφαρμοσμένη Ελεγκτική και Μάνατζμεντ

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη των Προγραμμάτων είναι η Λιγωμένου Άννα, Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.