Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

Τα προγράμματα της κατεύθυνσης αυτής παρέχουν στον εκπαιδευόμενο τις απαιτούμενες γνώσεις για χρηματοοικονομικά και τραπεζικά θέματα, με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους στον επιχειρησιακό κλάδο, μέσα από θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις.

3,250+ εκπαιδευόμενοι έχουν παρακολουθήσει κάποιο από τα προγράμματα της κατεύθυνσης