Πολιτική Ποιότητας

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Οργανισμού, πιστεύει στην σημασία και στην κρισιμότητα της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και στη συνεχή βελτίωσή τους και δεσμεύεται στις ακόλουθες αρχές που συνιστούν την Πολιτική Ποιότητας του Οργανισμού:

  • Στα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τόσο ο σχεδιασμός τους όσο και η εκπαιδευτική διαδικασία γίνονται με κύριο και αποκλειστικό γνώμονα την ποιότητα και την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας καθώς και την συνεχή αναθεώρηση και βελτίωση τους με στόχο την συνεχή κάλυψη των αυξανόμενων προσδοκιών όλων των ενδιαφερομένων μερών και ειδικά των πελατών/εκπαιδευόμενων
  • Δεσμευόμαστε για την εξασφάλιση της απαραίτητης εκπαίδευσης του προσωπικού και των πόρων για την επίτευξη των στόχων που τίθενται από τον Οργανισμό.
  • Δεσμευόμαστε για την ανάπτυξη άριστων συνεργασιών με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένων των πελατών/εκπαιδευομένων με στόχο την καλύτερη δυνατή παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς αυτούς.
  • Δεσμευόμαστε για τον σχεδιασμό νέων προγραμμάτων βάσει των εκπαιδευτικών αναγκών που προκύπτουν από την κοινωνία-οικονομία με στόχο της αύξηση της αποτελεσματικότητας που διαχέεται σε αυτήν μέσω των εκπαιδευόμενων.
  • Δεσμευόμαστε στην καθιέρωση, παρακολούθηση και ανασκόπηση μετρήσιμων στόχων επίδοσης, στους οποίους θα στηρίζεται η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας.
  • Καθένας από μας έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με πρότυπα, κανονισμούς και νομοθετικές διατάξεις και να είναι συνεπής με τις πολιτικές και τις αρχές μας. Η ευθύνη ξεκινά από τη διοίκηση και διαχέεται σε όλα τα τμήματα και τους ανθρώπους του Οργανισμού.

Η Πολιτική Ποιότητας του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης E-learning συνίσταται στην οριοθέτηση κοινών στόχων με τους εκπαιδευόμενους με κύρια επιδίωξη την πληρέστερη επιμόρφωση και κατάρτισή τους. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες που θέτει η κοινωνία και η οικονομία με στόχο την πληρέστερη κατάρτιση του ατόμου βάσει αυτών των αναγκών.

Η Διοίκηση του Οργανισμού δεσμεύεται στην παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας και για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της αμεροληψίας των εργαζομένων. Η Διοίκηση διασφαλίζει ότι διατηρείται η ακεραιότητα του συστήματος ποιότητας όταν σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται αλλαγές σε αυτό.

Η Πολιτική Ποιότητας χαράσσεται από τη Διοίκηση του Οργανισμού και ανασκοπείται περιοδικά.

 

Η Διοίκηση