Συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες - Πιστοποιήσεις

Το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει υιοθετήσει όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές και εργαλεία τα οποία έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της “Στρατηγικής για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση έως το 2020” («Education and Training 2020 Strategy») και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (European Qualification Framework)

1. ECVET – Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αθηνών εφαρμόζει από τον Ιανουάριο του 2015 το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET). Σε όλα μας τα προγράμματα απονέμονται βαθμοί ECVET, ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό λαμβάνουν και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.

Το ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Εισήχθηκε το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2. Το ECVET αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.

Η εφαρμογή του ECVET στο E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών περιλαμβάνει:

  • Την περιγραφή των τίτλων σπουδών σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων με την απόδοση βαθμών ECVET. Δομικό συστατικό του ECVET είναι η περιγραφή των προγραμμάτων σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπου κάθε ενότητα περιλαμβάνει συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα πρέπει να κατακτήσει ο εκπαιδευόμενος. Η κατάκτηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κάθε ενότητας αξιολογείται μέσω κατάλληλων ασκήσεων αξιολόγησης.
  • Τη διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Σε κάθε ενότητα μαθησιακών αποτελεσμάτων αποδίδονται βαθμοί ECVET, με βάση τον εκτιμώμενο χρόνο ενασχόλησης του σπουδαστή με τα εκπαιδευτικά αντικείμενα. Για τα επιμορφωτικά προγράμματα του E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1 βαθμός ECVET αντιστοιχεί σε 25 ώρες. Η χρήση των πιστωτικών βαθμών ECVET επιτρέπει την αναγνώριση, μεταφορά και συσσώρευση πιστωτικών μονάδων μεταξύ προγραμμάτων από διαφορετικά εκπαιδευτικά κέντρα.
  • To συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass. Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει το πιστοποιητικό επιμόρφωσης που απονέμεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος και το οποίο περιγράφει αναλυτικά το πρόγραμμα επιμόρφωσης (μαθήματα, διάρκεια, βαθμοί ECVET, προϋποθέσεις εισαγωγής, διαδικασία αξιολόγησης). Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass συμβάλει στην αξία του χορηγούμενου πιστοποιητικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους απόφοιτους για την εύρεση εργασίας ή τη συνέχιση των σπουδών τους.

2. EQAVET - Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας (EQAVET) είναι ένα εργαλείο αναφοράς που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ να προάγουν και να παρακολουθούν τη συνεχή βελτίωση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με βάση όρους αναφοράς που έχουν συμφωνηθεί από κοινού.

2.1.1. Εθνικές και Διεθνείς Πιστοποιήσεις Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας:

ISO 9001:2015 και ISO 21001 :2018

Το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ, από τον Ιούλιο του 2008, και μετά από σχετική αξιολόγησή του από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.), διαθέτει Πιστοποίηση Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Από τον Απρίλιο του 2012 διαθέτει Πιστοποίηση Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας από το Φορέα Πιστοποίησης DQS σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9001:2008 (Κωδικός Πιστοποιητικού: 506901 QM08), ενώ το Σύστημα επιθεωρείται κάθε χρόνο για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τον Μάιο του 2018, Το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ πιστοποιήθηκε για τη Διαχείριση Συστήματος Ποιότητας από το Φορέα Πιστοποίησης DQS σύμφωνα με το ανανεωμένο πρότυπο DIN EN ISO 9001:2015 (Κωδικός Πιστοποιητικού: 506901 QM15)

Το Πρόγραμμα Elearning διαθέτει επίσης Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από το Διεθνές Δίκτυο Πιστοποίησης (IQNET – International Certification Network) το οποίο παρέχει ένα διεθνές διαβατήριο σε παγκόσμια αναγνώριση και πρόσβαση στις αγορές. (Πιστοποιητικό IQNET ISO 9001:2015) Και οι δύο πιστοποιήσεις καλύπτουν στο σύνολο τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας (EQAVET).

Παράλληλα το Πρόγραμμα Elearning διαθέτει πιστοποίηση από το Φορέα Πιστοποίησης DQS για το Πρότυπο ISO 21001:2018  «Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Οργανισμών» (Κωδικός Πιστοποιητικού: 506901 MSEO_21001). Πρόκειται για ένα νέο διεθνές Πρότυπο που έχει στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των συνεχώς αυξανόμενων, σε παγκόσμιο επίπεδο, υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης όπως η επαγγελματική εκπαίδευση, η δια βίου μάθηση, τα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια (εντός ή εκτός της επιχείρησης).

2.1.2. Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού)

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει πιστοποιηθεί με σχετική απόφαση, του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης & Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.). Από το 2011, ο ΕΟΠΠΕΠ αποτελεί το διάδοχο φορέα της συγχώνευσης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.), του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.) και του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.). Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι από τους πρώτους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΝΠΙΔ) που έχει λάβει Διάκριση Αριστείας, σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο Αριστείας EFQM (The European Foundation of Quality Management). Ο ΕΟΠΠΕΠ έχει χορηγήσει στο Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του ΕΚΠΑ άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης2 (ΚΔΒΜ2) με Ειδικό Κωδικό Αριθμό: 12151701.

Τόσο η Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας όσο και η Πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ τεκμηριώνουν με αντικειμενικό τρόπο την ικανότητα του Οργανισμού να παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα με συνέπεια, διασφαλίζοντας συγχρόνως, τη διαρκή βελτίωσή του και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των καταρτιζομένων. Η υιοθέτηση και εφαρμογή των αρχών του πλαισίου (EQAVET) συμβάλλει στην οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφόρων συστημάτων, ώστε να είναι ευκολότερο για μια χώρα να δέχεται και να αναγνωρίζει τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτήθηκαν από τους εκπαιδευόμενους σε άλλες χώρες και μαθησιακά περιβάλλοντα.

3. Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας και εκπαιδευτικού περιεχομένου

Ο αμερικάνικος οργανισμός Advanced Distributed Learning (ADL), επίσημος εκπρόσωπος του πρότυπου SCORM, έλεγξε και πιστοποίησε μέσω του οργανισμού ελέγχου του Wisconsin:

  • αντιπροσωπευτικό δείγμα εκπαιδευτικού περιεχομένου του ΕΚΠΑ ως πλήρως συμβατό προϊόν κατά το πρότυπο SCORM 1.2 σε επίπεδο ADLCP-PIF1. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο είναι ήδη αναρτημένο στα πιστοποιημένα κατά SCORM προϊόντα σε σχετικό κατάλογο στο δικτυακό τόπο του ADL.
  • την πλατφόρμα VTC UoA (Moodle) ως πλήρως συμβατό προϊόν κατά το πρότυπο SCORM 1.2 σε επίπεδο LMS-RTE3.
  • την πλατφόρμα ΡΕΑ ως πλήρως συμβατό προϊόν κατά το πρότυπο SCORM 1.2 σε επίπεδο LMS-RTE3. Η πλατφόρμα ΡΕΑ είναι ήδη αναρτημένη στα πιστοποιημένα κατά SCORM προϊόντα σε σχετικό κατάλογο στο δικτυακό τόπο του ADL.

Προκειμένου να ενημερωθείτε για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα του τρέχοντος κύκλου στα οποία μπορείτε να υποβάλετε αίτηση, πατήστε εδώ