Συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες - Πιστοποιήσεις

Το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει υιοθετήσει όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές και εργαλεία τα οποία έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της “Στρατηγικής για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση έως το 2020” («Education and Training 2020 Strategy») και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (European Qualification Framework)

1. Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού

To συμπλήρωμα πιστοποιητικού  είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει το πιστοποιητικό επιμόρφωσης που απονέμεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος και το οποίο περιγράφει αναλυτικά το πρόγραμμα επιμόρφωσης (μαθήματα, διάρκεια, προϋποθέσεις εισαγωγής, διαδικασία αξιολόγησης, γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτώνται με την ολοκλήρωση αυτού). Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού  συμβάλει στην αξία του χορηγούμενου πιστοποιητικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους απόφοιτους για την εύρεση εργασίας ή τη συνέχιση των σπουδών τους.

2. EQAVET - Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας (EQAVET) είναι ένα εργαλείο αναφοράς που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ να προάγουν και να παρακολουθούν τη συνεχή βελτίωση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με βάση όρους αναφοράς που έχουν συμφωνηθεί από κοινού.

2.1.1. Εθνικές και Διεθνείς Πιστοποιήσεις Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας:

ISO 9001:2015 και ISO 21001 :2018

Το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ, από τον Ιούλιο του 2008, και μετά από σχετική αξιολόγησή του από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.), διαθέτει Πιστοποίηση Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Από τον Απρίλιο του 2012 διαθέτει Πιστοποίηση Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας από το Φορέα Πιστοποίησης DQS σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9001:2008 (Κωδικός Πιστοποιητικού: 506901 QM08), ενώ το Σύστημα επιθεωρείται κάθε χρόνο για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τον Μάιο του 2018, Το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ πιστοποιήθηκε για τη Διαχείριση Συστήματος Ποιότητας από το Φορέα Πιστοποίησης DQS σύμφωνα με το ανανεωμένο πρότυπο DIN EN ISO 9001:2015 (Κωδικός Πιστοποιητικού: 506901 QM15)

Το Πρόγραμμα Elearning διαθέτει επίσης Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από το Διεθνές Δίκτυο Πιστοποίησης (IQNET – International Certification Network) το οποίο παρέχει ένα διεθνές διαβατήριο σε παγκόσμια αναγνώριση και πρόσβαση στις αγορές. (Πιστοποιητικό IQNET ISO 9001:2015) Και οι δύο πιστοποιήσεις καλύπτουν στο σύνολο τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας (EQAVET).

Παράλληλα το Πρόγραμμα Elearning διαθέτει πιστοποίηση από το Φορέα Πιστοποίησης DQS για το Πρότυπο ISO 21001:2018  «Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Οργανισμών» (Κωδικός Πιστοποιητικού: 506901 MSEO_21001). Πρόκειται για ένα νέο διεθνές Πρότυπο που έχει στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των συνεχώς αυξανόμενων, σε παγκόσμιο επίπεδο, υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης όπως η επαγγελματική εκπαίδευση, η δια βίου μάθηση, τα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια (εντός ή εκτός της επιχείρησης).

2.1.2. Πιστοποίηση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) υπάγεται στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το οποίο ιδρύθηκε με την υπ. αριθμ. 229715/Ζ1 υπουργική απόφαση «Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 229715/Ζ1, 05/01/2018, τεύχος Β4, αντικαθιστώντας το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) του ΕΚΠΑ.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΚΠΑ παρέχει Εκπαιδευτικά Προγράμματα Επιμόρφωσης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και εν γένει Διά Βίου Μάθησης και διενεργεί κάθε δραστηριότητά του έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εκπαιδευομένων, ενώ δεσμεύεται να εφαρμόζει όλες τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015 με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Η Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας τεκμηριώνει με αντικειμενικό τρόπο την ικανότητα του Οργανισμού να παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα με συνέπεια, διασφαλίζοντας συγχρόνως, τη διαρκή βελτίωσή του και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των καταρτιζομένων. Η υιοθέτηση και εφαρμογή των αρχών του πλαισίου (EQAVET) συμβάλλει στην οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφόρων συστημάτων, ώστε να είναι ευκολότερο για μια χώρα να δέχεται και να αναγνωρίζει τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτήθηκαν από τους εκπαιδευόμενους σε άλλες χώρες και μαθησιακά περιβάλλοντα.

3. Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας και εκπαιδευτικού περιεχομένου

Ο αμερικάνικος οργανισμός Advanced Distributed Learning (ADL), επίσημος εκπρόσωπος του πρότυπου SCORM, έλεγξε και πιστοποίησε μέσω του οργανισμού ελέγχου του Wisconsin:

  • αντιπροσωπευτικό δείγμα εκπαιδευτικού περιεχομένου του ΕΚΠΑ ως πλήρως συμβατό προϊόν κατά το πρότυπο SCORM 1.2 σε επίπεδο ADLCP-PIF1. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο είναι ήδη αναρτημένο στα πιστοποιημένα κατά SCORM προϊόντα σε σχετικό κατάλογο στο δικτυακό τόπο του ADL.
  • την πλατφόρμα VTC UoA (Moodle) ως πλήρως συμβατό προϊόν κατά το πρότυπο SCORM 1.2 σε επίπεδο LMS-RTE3.
  • την πλατφόρμα ΡΕΑ ως πλήρως συμβατό προϊόν κατά το πρότυπο SCORM 1.2 σε επίπεδο LMS-RTE3. Η πλατφόρμα ΡΕΑ είναι ήδη αναρτημένη στα πιστοποιημένα κατά SCORM προϊόντα σε σχετικό κατάλογο στο δικτυακό τόπο του ADL.

Προκειμένου να ενημερωθείτε για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα του τρέχοντος κύκλου στα οποία μπορείτε να υποβάλετε αίτηση, πατήστε εδώ