Διαιτολογία - Διατροφή

Τα προγράμματα της κατεύθυνσης αυτής παρέχουν στον εκπαιδευόμενο εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τον κλάδο διατροφής και διαιτολογίας αλλά και τον κλάδο των τροφίμων.