Στατιστική

Τα προγράμματα της κατεύθυνσης αυτής παρέχουν στον εκπαιδευόμενο τις απαιτούμενες γνώσεις για το χειρισμό των προηγμένων μεθόδων ανάλυσης, καθώς και των σύγχρονων στατιστικών εργαλείων, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους στον επιχειρησιακό κλάδο, μέσα από θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις