Γεωαρχαιολογία - Μέθοδοι και Τεχνικές

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 13/2/2023

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
3/2/2023
Εναρξη Μαθηματων:
13/2/2023
Διαρκεια:
8 Μήνες (340 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
3/2/2023
Εναρξη Μαθηματων:
13/2/2023
Διαρκεια:
8 Μήνες (340 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
13/2/2023

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θέματα γεωαρχαιολογίας και γεωχρονολογήσεων, καθώς και η συστηματοποίηση και διεύρυνση των γνώσεών τους σε μεθόδους και τεχνικές της γεωαρχαιολογίας, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες μεθόδους διεξαγωγής μιας γεωαρχαιολογικής μελέτης, στον χερσαίο και υποθαλάσσιο χώρο, αλλά και σε θέματα ανάδειξης και προστασίας αρχαιολογικών χώρων καθώς και της ευαλωτότητάς τους σε φυσικά φαινόμενα κλιματικών αλλαγών. Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να αξιοποιούν πρακτικά τις γνώσεις τους, προκειμένου να διεξάγουν ολοκληρωμένες ενάλιες και χερσαίες γεωαρχαιολογικές μελέτες, να συνεργάζονται με άλλες συναφείς ειδικότητες και να αξιοποιούν μεθόδους πρόβλεψης και αντιμετώπισης επικινδυνότητας αρχαιολογικών χώρων.  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημίου/ ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Ειδικότερα το πρόγραμμα απευθύνεται:
α) σε αρχαιολόγους, που επιθυμούν να εξειδικευθούν σε θέματα γεωαρχαιολογίας, συνδυάζοντας τις γνώσεις της αρχαιολογίας με την γεωλογία και τη γεωμορφολογία,
β) σε επιστήμονες περιβάλλοντος, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα γεωαρχαιολογίας, ώστε να μπορούν να κατανοούν καλύτερα την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα,
γ) σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης που διδάσκουν Γεωγραφία, Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Τι είναι η Γεωαρχαιολογία/Χρησιμότητα
 • Εισαγωγή σε Βασικές Έννοιες
 • Κλιματικές Αλλαγές, Ιστορικό Αρχείο της Γης, Παγετώδεις-Μεσοπαγετώδεις Περίοδοι
 • Αστρονομική Θεωρία - Κύκλοι του Milankovitch. Ισοτοπικά στάδια.
 • Σχέση Αρχαιολογίας και Περιβάλλοντος ως Βασική Παράμετρος Διαμόρφωσης των Πολιτισμικών Φάσεων
 • Βραχυπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμιες Διεργασίες
 • Μεταβολές Θαλάσσιας Στάθμης
 • Βιολογικοί Δείκτες Θαλάσσιας Στάθμης
 • Αρχαιολογικοί Δείκτες Θαλάσσιας Στάθμης
 • Γεωμορφολογικοί Δείκτες Θαλάσσιας Στάθμης
 • Η Μέθοδος του 14C
 • Οι Μέθοδοι της Θερμοφωταύγειας και Οπτικά Διεγερμένης Φωταύγειας
 • Άλλες Μέθοδοι Χρονολόγησης
 • Ανασύσταση Αρχαιοπεριβάλλοντος και Παράκτιων Περιοχών
 • Μέθοδοι και Τεχνικές στο Πεδίο: Συλλογή Υλικών από το Αρχαιολογικό Περιβάλλον
 • Μέθοδοι και Τεχνικές στο Πεδίο: Γεωτρήσεις
 • Χαρτογράφηση και Αποτύπωση στο Πεδίο με Νέες Τεχνολογίες
 • Μέθοδοι και Τεχνικές στο Πεδίο: Υποβρύχια Επισκόπηση, Φωτογραφία ως Μέσο Τεκμηρίωσης, Ασφάλεια Καταδύσεων στις Γεωαρχαιολογικές Εφαρμογές, Γεωαρχαιολογικό Πεδίο
 • Μέθοδοι Ανάδειξης Γεω-Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Μέθοδοι και Τεχνικές στο Εργαστήριο
 • Διαχείριση, Ανάλυση και Παρουσίαση Δεδομένων με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
 • Σύνδεση και Ταξινόμηση Ευρημάτων και Σύγκριση με Παρόμοια Ευρήματα άλλων Θέσεων
 • Διαχείριση Αρχαιολογικών Υπολειμμάτων - Αξιολόγηση και Κατηγοριοποίηση Καταλοίπων
 • Ανασύνθεση Οικισμών με τον Περιβάλλοντα Χώρο τους
 • Ερμηνεία Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας - Εργαλεία
 • Εξέλιξη του Αναγλύφου ως Παράγοντας Επιλογής Αρχαιολογικών Θέσεων
 • Ανθρωπογενείς Επιπτώσεις στην Εξέλιξη του Αναγλύφου
 • Παραδείγματα Γεωαρχαιολογικών Μελετών στον Ελληνικό και Ευρύτερο Μεσογειακό Χώρο
 • Προβλήματα Ανεύρεσης, Ανάδειξης και Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων σε Σχέση με Διεργασίες Διάβρωσης ή Απόθεσης
 • Γεωαρχαιολογικές Τεχνικές - Εντοπισμός, Συντήρηση, Μελέτη, Ανάδειξη Καταλοίπων Ενάλιας Αρχαιολογίας
 • Εφαρμογές στο Πεδίο - Από το Πεδίο στην Επιστημονική Εργασία
 • Μέθοδοι Ανάδειξης Υποβρύχιας Γεω-Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Επικινδυνότητα Αρχαιολογικών Χώρων από Φυσικά Φαινόμενα Κλιματικών αλλαγών, Πρόβλεψη και Αντιμετώπιση
 • Πρόβλεψη και Αντιμετώπιση Επικινδυνότητας Αρχαιολογικών Χώρων

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 8/1/23 έως και 3/2/23 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών (20%), κ.ά. Ειδική έκπτωση 20% εφαρμόζεται για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία Covid -19 σε συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 76ο κύκλο σπουδών από 31/10/2022 μέχρι και 7/12/2022 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δείτε τις τιμές με την Ειδική Έκπτωση 15%:

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 8
Δίδακτρα (σε δόσεις) 650 € 553 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 217 € 184 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 620 € 527 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 553 € 470 € 520 € 442 € 488 € 415 € 455 € 387 €
Δόση 184 € 156 € 174 € 148 € 163 € 139 € 152 € 129 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Ευελπίδου Νίκη
Ευελπιδου Νικη
Καθηγήτρια του Τομέα Γεωγραφίας και Κλιματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Γραμματέας Ελληνικής Επιτροπής Γεωμορφολογίας και Περιβάλλοντος

Συντελεστές Προγράμματος

Στοιχεία Συντελεστών του Προγράμματος

Καρκάνη Άννα
Καρκανη Αννα
Διδάκτωρ Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Απόφοιτη Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ
Συγγραφέας/ Εκπαιδεύτρια
Βουτυρέα Δήμητρα
Βουτυρεα Δημητρα
Ενάλια αρχαιολόγος, Απόφοιτη Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας – ΕΚΠΑ, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ενάλιας και Παράκτιας Αρχαιολογίας – Aix-Marseille Universitè, Académie d'excellence.
Εκπαιδεύτρια
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε μπορώ να ξεκινήσω;

Απομένουν 1 μέρες για την υποβολή της αίτησης σου