Δωρεάν Προγράμματα Επιμόρφωσης Ανέργων

Το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής ευθύνης, έχει επιμορφώσει έως σήμερα εντελώς δωρεάν 787 ανέργους μέσω δεκατεσσάρων εξ αποστάσεως  προγραμμάτων που διατέθηκαν και σχεδιάστηκαν ειδικά για την ομάδα αυτή.

Με τον τρόπο αυτό δόθηκε η δυνατότητα σε ανέργους να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες που αποτέλεσαν τα εφόδια για την ένταξή ή επανένταξή τους στην ιδιαιτέρως απαιτητική ελληνική αγορά εργασίας.

Τα προγράμματα επιμόρφωσης που έχουν διατεθεί έως σήμερα είναι τα κάτωθι:

•    Οργάνωση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
•    Βασικά Βήματα Έναρξης και Λειτουργίας των Επιχειρήσεων
•    Η Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον
•    Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πώλησης Τραπεζικών Προϊόντων
•    Στέλεχος Πωλήσεων
•    Marketing και Επικοινωνία
•    Αλλαγή Επαγγέλματος : Τουρισμός
•    Entrepreneurship and E-shop Development
•    Ανάπτυξη Οικονομικής Σκέψης
•    Ανάπτυξη Βασικών Εργασιακών Ικανοτήτων (Key Skills) 
•    Επιχειρηματικότητα 
•    Εκμάθηση Microsoft Office Excel και Access

Η ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδήγησε σε Βεβαίωση Παρακολούθησης ή σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ανάλογα με το εκπαιδευτικό αντικείμενο. 

Η επιτυχία που σημείωσαν τα προγράμματα συνίσταται τόσο στην ικανοποιητική συμμετοχή που επέδειξαν οι εκπαιδευόμενοι όσο και στο βαθμό ικανοποίησης που εκφράστηκε από το σύνολο των συμμετεχόντων και αφορούσε στη δομή του εκπαιδευτικού υλικού και των γνώσεων που αποκόμισαν.