Μοριοδότηση Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Δημοσίων Υπαλλήλων

Σύμφωνα με την Παρ.2 Άρθρο 45 του Νόμου 4674/2020, ισχύει από 11/3/2020 και η μοριοδότηση μειώνεται από 10 μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης σε 5 μόρια  και ανώτατο όριο σε 20 μόρια αντί των 40 μορίων:

«………αζ) Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που έχει παρασχεθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των με αριθμ. ΔΙΕΚ/ ΤΜ.Β/Φ.2/31/οικ.30214/10.11.2008 (Β΄ 2349) και ΔΙΕΚ/ ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ.19975/16.9.2010 (Β΄ 1592) υπουργικών αποφάσεων, καθώς και η επιμόρφωση που παρέχεται από τις σχολές / εθνικά κέντρα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης και από τη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των Ενόπλων Δυνάμεων μοριοδοτείται, με πέντε (5) μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης με ανώτατο
όριο τα είκοσι (20) μόρια. Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της πιστοποιημένης επιμόρφωσης, λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία.»
 

Τα ακόλουθα δύο επιμορφωτικά προγράμματα (e-learning) του ΕΚΠΑ, από τον Σεπτέμβριο του 2009 και μετά από σχετική αξιολόγησή τους από την Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης (ΚΕΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών, διαθέτουν Πιστοποίηση.

  • Το πρόγραμμα: "Ανάπτυξη Ικανοτήτων Αποδοτικότερης Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού για το Δημόσιο Τομέα (Υπουργεία, Νομαρχίες, Δήμοι και Κοινότητες, ΔΕΚΟ, Ινστιτούτα κ.α)" έχει κωδικό πιστοποίησης 169.
  • Το πρόγραμμα: "Σχεδιασμός Οργάνωση, Υλοποίηση και Διοίκηση Προγραμμάτων και Ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων για το Δημόσιο Τομέα (Υπουργεία, Νομαρχίες, Δήμοι και Κοινότητες, ΔΕΚΟ, Ινστιτούτα κ.α)" έχει κωδικό πιστοποίησης 170.

Τα παρακάτω επιμορφωτικά προγράμματα (e-learning) του ΕΚΠΑ από το Μάρτιο του 2012 και μετά από σχετική αξιολόγησή τους από την Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης (ΚΕΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών, διαθέτουν Πιστοποίηση.

  • Το πρόγραμμα: "Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη Ευνοϊκού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος" έχει κωδικό πιστοποίησης 321.
  • Το πρόγραμμα: "Διοίκηση Μονάδων Υγείας" έχει κωδικό πιστοποίησης 320.
  • Το πρόγραμμα: "Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων, Συνεργασίας και Αντιμετώπισης Κρίσεων" έχει κωδικό πιστοποίησης 318.
  • Το πρόγραμμα: "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών Δεξιοτήτων" έχει κωδικό πιστοποίησης 326.
  • Το πρόγραμμα: "Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στον Τομέα της Υγείας" έχει κωδικό πιστοποίησης 319.
  • Το πρόγραμμα: "Management στους Τομείς της Υγείας" έχει κωδικό πιστοποίησης 324.
  • Το πρόγραμμα: "Λογιστική Παρακολούθηση του Κόστους" έχει κωδικό πιστοποίησης 323.