Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Τα προγράμματα της κατεύθυνσης αυτής προσφέρουν στον εκπαιδευόμενο μια ολοκληρωμένη παρουσίαση θεωρίας και πράξης γύρω από τον κλάδο της διοίκησης επιχειρήσεων, σε ζητήματα τόσο στρατηγικών δράσης και οργανωτικής δομής επιχειρήσεων, όσο και αξιολόγησης επενδύσεων και λειτουργίας αγορών.