Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Τα προγράμματα της κατεύθυνσης αυτής παρέχουν στον εκπαιδευόμενο θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σχετικά με περιβαλλοντολογικά θέματα και τομείς ανάπτυξης ενεργειακών τεχνικών σχεδιασμού.