Αστική Ευθύνη του Δημοσίου από Ζημιογόνο Δράση των Οργάνων του

Κατεύθυνση: Νομικά

Πιστοποιητικό Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Έναρξη Μαθημάτων 21/10/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
11/10/2024
Εναρξη Μαθηματων:
21/10/2024
Διαρκεια:
5 Μήνες (140 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
11/10/2024
Εναρξη Μαθηματων:
21/10/2024
Διαρκεια:
5 Μήνες (140 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
21/10/2024

Βίντεο Προγράμματος

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο για το Πρόγραμμα

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος "Αστική Ευθύνη του Δημοσίου από Ζημιογόνο Δράση των Οργάνων του" είναι να εφοδιάσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες με τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με την έννοια της αστικής ευθύνης του Δημοσίου, ως προς τις παραβιάσεις ή παραλείψεις των οργάνων της νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής λειτουργίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα εξεταστεί ο θεσμός της αστικής ευθύνης του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., αναφορικά με την παραβίαση της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ως έμμεσος κατασταλτικός μηχανισμός για την τήρηση της αρχής της νομιμότητας. Επιπλέον, θα παρουσιαστεί το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο για την ίδρυση αστικής ευθύνης του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α., με ειδική αναφορά στη νομολογιακή και θεωρητική αντίληψη του ρυθμιστικού πεδίου των διατάξεων των άρθρων 104-106 ΕισΝΑΚ.

Μέσα από την ανάλυση περιπτώσεων αστικής ευθύνης του Δημοσίου, όσον αφορά την παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας, τις παράνομες πράξεις και τις νόμιμες πράξεις των οργάνων του, θα καταδειχθεί η αστική ευθύνη του κράτους από νόμιμη κρατική δράση των οργάνων του, ενώ, μέσα από την παράθεση αποφάσεων των ευρωπαϊκών και των εθνικών δικαστηρίων με πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις, θα αναδειχθεί το δικαίωμα αποζημιώσεως λόγω της προσβολής του τεκμηρίου αθωότητας από δηλώσεις δημόσιων αρχών. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες/ουσες θα μπορούν να αντιμετωπίζουν ζητήματα που αφορούν την αστική ευθύνη του Δημοσίου από ζημιογόνες πράξεις των οργάνων του, να διακρίνουν τις πράξεις που μπορούν να εγείρουν αστικές αξιώσεις λόγω αστικής ευθύνης, αλλά και να αποφεύγουν συμπεριφορές, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, από τις οποίες μπορεί να προκύψει αστική ευθύνη του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και σε τελειόφοιτους Νομικών Σχολών
 •  Υπαλλήλους με ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και υλοποίηση διοικητικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιακών δράσεων με καθήκοντα, όπως η εφαρμογή νομοθεσίας, η συμμόρφωση σε δικαστικές αποφάσεις, η αποφυγή δημιουργίας συνθηκών ευθύνης του Δημοσίου ή των ΝΠΔΔ από νόμιμες ή παράνομες πράξεις των οργάνων και παράλειψη καθηκόντων και η ενημέρωση για τις ευθύνες των υπαλλήλων και της διοικήσεως

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Ορισμός της Αστικής Ευθύνης του Δημοσίου - Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
 • Η Αστική Ευθύνη του Δημοσίου Ιστορική Εξέλιξη-Η Ρύθμιση της Ευθύνης του Δημοσίου των Νομικών Προσώπων από τον ΑΚ και τον ΕισΝΑΚ
 • Το Νομικό Έρεισμα της Αστικής Ευθύνης του Δημοσίου- Ο Συνταγματικός Κανόνας
 • Το Άρθρο 105 ΕισΝΑΚ-Ευθύνη του Δημοσίου
 • Το Άρθρο 106 ΕισΝΑΚ-Ευθύνη Δήμων
 • Όροι Εφαρμογής του Άρθρου 105 ΕισΝΑΚ
 • Το Άρθρο 105 ΕισνΑΚ και οι Ζημιές από Πράξεις των Οργάνων του Δημοσίου-Όργανα του Δημοσίου-Διακρίσεις
 • Το Δικαίωμα Αποζημιώσεως από Ζημιογόνες Ενέργειες των Οργάνων της Νομοθετικής Λειτουργίας
 • Το Δικαίωμα Αποζημιώσεως από Ζημιογόνες Ενέργειες των Οργάνων της Εκτελεστικής Λειτουργίας
 • Το Δικαίωμα Αποζημιώσεως από Ζημιογόνες Ενέργειες των Οργάνων της Δικαστικής Λειτουργίας
 • Αποζημίωση από Νόμιμες Πράξεις ή Παραλείψεις των Οργάνων του Δημοσίου
 • Αποζημίωση από μη Νόμιμες Πράξεις των Οργάνων του Δημοσίου
 • Η Νομολογία της Εξωσυμβατικης Ευθύνης του Δημοσίου από την Ενωσιακή Νομοθεσία
 • Aποζημίωση από Παραβίαση της Ενωσιακής Νομοθεσίας - Δικαιοδοσία Δικαστηρίων
 • Η Αποκατάσταση της Ζημίας- Η Προστασία προσωπικότητος
 • Η Δικαιοδοσία των Διαφορών Αποζημιώσεως
 • Η Αποζημίωση, Όροι, Προϋποθέσεις, Ηθική Βλάβη
 • Η Άρση της Ευθύνης του Δημοσίου - Παραγραφή Αξιώσεων
 • Επισκόπηση Νομολογίας Αποζημιώσεως - Περιπτωσιολογία
 • Νομολογία Ευθύνης του Δημοσίου για Βλάβη της Υγείας, Ζωής ή Περιουσίας από Γεγονότα ανωτέρας Βίας, Θεομηνιών, Διαδηλώσεων
 • Nομολογία Ευθύνης του Δημοσίου από μη Συμμόρφωση σε Δικαστικές Αποφάσεις
 • Η Έκταση Εφαρμογής της Διατάξεως 104 ΕισΝΑΚ. Τα Όργανα του Δημοσίου - Όροι Ευθύνης του Δημοσίου
 • Νομολογία Αποζημιώσεως
 • Η Δίκαιη Ικανοποίηση
 • Νομολογία
 • Προϋποθέσεις Εφαρμογής-Η Eυθύνη του Δημοσίου
 • H Ευθύνη των ΜΜΕ - Το Δικαίωμα στην Πληροφόρηση
 • H Nομολογία

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 5
Δίδακτρα (σε δόσεις) 450 383 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 150 128 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 425 361 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 383 326 € 360 306 € 338 287 € 315 268 €
Δόση 128 109 € 120 102 € 113 96 € 105 89 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Αργυρός Αντώνιος
Αργυρος Αντωνιος
Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 37 μέρες για τη λήξη του Early Entry