Εξωδικαστική-Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Κατεύθυνση: Νομικά


Απονέμεται Πιστοποιητικό Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Έναρξη Μαθημάτων 20/5/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
20/5/2024
Διαρκεια:
4 Μήνες (110 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
20/5/2024
Διαρκεια:
4 Μήνες (110 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
20/5/2024

Βίντεο Προγράμματος

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο για το Πρόγραμμα

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος "Εξωδικαστική-Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών" είναι να εφοδιάσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες με τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Εξωδικαστική-Εναλλακτική Επίλυση των Διαφορών.
Στην κατεύθυνση αυτή, θα παρουσιαστούν τα κυριότερα μέσα εναλλακτικών μορφών εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών και θα αναλυθούν οι βασικές τους διακρίσεις και το πλαίσιο που τα ρυθμίζει. Η ουσιαστική ενημέρωση με στόχο την κατανόηση ενός ευρύτατου φάσματος «εργαλείων» και τεχνικών που υφίστανται στην ελληνική και διεθνή έννομη τάξη, θα ανοίξει νέους δρόμους στους/στις συμμετέχοντες/ουσες, κυρίως σε νομικούς, επιχειρηματίες και σε εν γένει εμπλεκόμενους της αγοράς, και θα εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση πιθανών διαφορών στις συναλλαγές τους, μέσω νόμιμων, ευέλικτων και φιλικών διαδικασιών όπως της διαμεσολάβησης, της διαιτησίας, της δικαστικής μεσολάβησης ή της απόπειρας συμβιβασμού.
Μετά το πέρας του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα βρίσκονται σε ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση, καθώς θα γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι σε περίπτωση διαφοράς, αυτή θα είναι δυνατό να επιλυθεί γρήγορα και αποτελεσματικά και θα μπορούν να εφαρμόζουν επιτυχώς τις μεθόδους Εξωδικαστικής-Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, μέσα από τις νόμιμες σχετικές διαδικασίες, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών ή εν γένει δραστηριοτήτων τους, ξεπερνώντας το σκόπελο των μακροχρόνιων πολυδάπανων δικαστικών διενέξεων.


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και σε τελειόφοιτους Νομικών Σχολών. Ειδικότερα το πρόγραμμα απευθύνεται σε πρόσωπα με ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και υλοποίηση διοικητικών-εμπορικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιακών δράσεων με καθήκοντα, όπως τη σύνταξη Συμβατικών Ρητρών ή Συμφωνιών Υπαγωγής Διαφορών στις διαδικασίες Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών. 

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης των Διαφορών
 • Η Διαμεσολάβηση ως Τρόπος Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών - Το Θεσμικό Πλαίσιο
 • Ο Διαμεσολαβητής
 • Διαμεσολάβηση - Πρακτική Εφαρμογή
 • Συγκριτική Αξιολόγηση με άλλους Τρόπους Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
 • Η Διαιτησία ως Τρόπος Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών- Tο Θεσμικό Πλαίσιο
 • Μορφές Διαιτησίας - Ο Διαιτητής
 • Διαιτησία-Πρακτική Εφαρμογή
 • Συγκριτική Αξιολόγηση με άλλους Τρόπους Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
 • Εισαγωγή - Το Θεσμικό Πλαίσιο
 • Η Δικαστική Μεσολάβηση ως Τρόπος Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
 • Δικαστική Μεσολάβηση- Πρακτική Εφαρμογή
 • Συγκριτική Αξιολόγηση με άλλους Τρόπους Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
 • Εισαγωγή - Το Θεσμικό Πλαίσιο
 • Μορφές - Η Επιλογή της Συμβιβαστικής Επίλυσης της Διαφοράς
 • Πρακτική Εφαρμογή της Συμβιβαστικής Επίλυσης της Διαφοράς
 • Συγκριτική Αξιολόγηση με άλλους Τρόπους Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
 • Εισαγωγή - Το Θεσμικό Πλαίσιο
 • Απόπειρα Συμβιβασμού: Πρακτική Εφαρμογή
 • Συγκριτική Αξιολόγηση με άλλους Τρόπους Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
 • Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών
 • Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών - Τρόποι και Συμπεράσματα

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 27/03/2024 έως και 13/05/2024 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 82 κύκλο σπουδών από 13/02/2024 μέχρι και 26/03/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 4
Δίδακτρα (σε δόσεις) 430 366 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 143 122 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 408 347 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 366 311 € 344 292 € 323 275 € 301 256 €
Δόση 122 104 € 114 97 € 107 91 € 100 85 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Αργυρός Αντώνιος
Αργυρος Αντωνιος
Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω

Συντελεστές Προγράμματος

Στοιχεία Συντελεστών του Προγράμματος

Τσιροβασίλη Κατερίνα
Τσιροβασιλη Κατερινα
Δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Μεταπτυχιακές Σπουδες Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει η Ειδική Έκπτωση;

Απομένουν 30 μέρες για τη λήξη της Ειδικής Έκπτωσης