Διοίκηση Μονάδων Υγείας

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Βεβαίωσης Πιστοποίησης

Έναρξη Μαθημάτων 13/2/2023

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
3/2/2023
Εναρξη Μαθηματων:
13/2/2023
Διαρκεια:
8 Μήνες (351 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
3/2/2023
Εναρξη Μαθηματων:
13/2/2023
Διαρκεια:
8 Μήνες (351 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
13/2/2023

Εισαγωγή

To πρόγραμμα «Διοίκησης Μονάδων Υγείας» απευθύνεται σε στελέχη των οποίων το αντικείμενο σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την δημόσια υγεία. Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους επιμορφούμενους για το νέο τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της υγείας. Επιπλέον, σκοπός είναι να συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση των μονάδων υγείας καθώς και στην αποδοτικότερη διαχείριση των πόρων, βοηθήσει στην βελτίωση της οργάνωσης και συντονισμού υπηρεσιών υγείας να βελτιώσει την παραγωγικότητα και την ποιότητα της εργασίας μέσα από την παροχή γνώσεων σε θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού υπηρεσιών υγείας, βοηθήσει τους εργαζόμενους στην διαχείρισης άγχους και του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στον χώρο της υγείας

To παρόν πρόγραμμα είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο και έχει στόχο την παροχή γνώσεων σε θέματα: οικονομίας της υγείας, αξιολόγησης της απόδοσης και λειτουργίας μονάδων υγείας, αναγνώρισης και αξιολόγησης των παραγόντων που καθορίζουν την βέλτιστη οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας με αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, σχεδιασμού, οργάνωσης και διοίκησης υπηρεσιών υγείας και του ανθρώπινου δυναμικού υπηρεσιών υγείας, Με την ολοκλήρωσή του, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα έχει δώσει σε όλους τους εκπαιδευόμενους την απαραίτητη όχι μόνο θεωρητική αλλά και πρακτική γνώση για άμεση εφαρμογή της στην εργασία τους. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το σχεδιασμό, την οργάνωση και αξιολόγηση ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών υγείας και διευκολύνοντας την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε αυτές.
 

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Σύστημα Υγείας: Χαρακτηριστικά και Διεθνείς Τάσεις
 • Υγεία και Ασθένεια: Μοντέλα Πεποιθήσεων
 • Η Δομή των Υπηρεσιών Υγείας – Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
 • Η Οικονομική Οργάνωση του Συστήματος Υγείας
 • Η Ζήτηση και Προσφορά στις Υπηρεσίες Υγείας
 • Οι Δαπάνες και η Χρηματοδότηση του Συστήματος Υγείας
 • Οι Βασικές Οικονομικές Έννοιες στον Τομέα της Υγείας
 • Η Αποτελεσματικότητα στην Οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας
 • Η Μέτρηση του Επιπέδου Υγείας και οι Δείκτες Αποτελέσματος Υγείας
 • Marketing Υπηρεσιών Υγείας
 • Η Διοίκηση ενός Οργανισμού και Βασικές Θεωρίες της Διοίκησης
 • Το Παρελθόν και η Ιστορία της Διοίκησης Νοσοκομείων
 • Σύγχρονα Μοντέλα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
 • Η Ηγεσία στον Τομέα της Υγείας
 • Ανάπτυξη Διαπραγματευτικής Ικανότητας
 • Προσωπικό Στυλ Διαπραγματεύσεων
 • Σύγκρουση και Διαπραγμάτευση
 • Ανταγωνισμός και Μορφή Σύγκρουσης
 • Το Ανθρώπινο Δυναμικό στις Υπηρεσίες Υγείας
 • Η Διαχείριση της Κουλτούρας και των Αλλαγών στα Νοσοκομεία
 • Οργανωσιακή Επικοινωνία
 • Υποκίνηση και Απόδοση Ανθρώπινου Δυναμικού και ο Ρόλος της Ηγεσίας
 • Εκπαίδευση Προσωπικού στην Αντιμετώπιση του Πόνου
 • Συναισθηματικές Αντιδράσεις απέναντι στην Εργασία
 • Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων στους Τομείς Υγείας
 • Νέες Τεχνολογίες στην Υγεία: Η Πληροφορική της Υγείας και η Βιοϊατρική Τεχνολογία
 • Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας
 • Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (e-health) στον Χώρο της Υγείας
 • Οι Οργανωσιακές, Θεσμικές και Οικονομικές Προϋποθέσεις Υλοποίησης των Τ.Π.Ε. στις Υπηρεσίες Υγείας
 • Η Περίπτωση Εισαγωγής Υπηρεσιών Τηλεϊατρικής στη Μαιευτική - Γυναικολογία: Αποτύπωση της Κατάστασης - Προβληματισμοί και Προοπτικές
 • Η Εφαρμογή Μεθόδων Ποσοτικής Ανάλυσης στην Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας 32 Ελληνικών Δημοσίων Νοσοκομειακών Μονάδων στην τρέχουσα Κατάσταση Λειτουργίας και στην Περίπτωση Εισαγωγής Τηλεϊατρικής
 • Το Παρόν της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας
 • Διοίκηση Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας_ TQM
 • Σχεδιάζοντας τη Συνεχή Βελτίωση – Βραβεία Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας
 • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας και Ανάλυση Αξιοπιστίας
 • Το Απώτερο Παρόν της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας
 • Σχέση Κράτους Πρόνοιας και Αγοράς Υγείας στην Ελλάδα
 • Κοινωνικές Ανισότητες στην Υγεία
 • Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πρόσβαση Ευπαθών Ομάδων στα Συστήματα Υγείας
 • Προαγωγή Υγείας και Ζητήματα Υγείας
 • Κοινωνική Προστασία και Φροντίδα Ηλικιωμένων Ατόμων
 • Ψυχική Υγεία
 • Ηθικά Ζητήματα στον Χώρο της Υγείας
 • Λήψη Αποφάσεων και Διοίκηση
 • Η Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων στον Τομέα της Υγείας
 • Προγραμματισμός και Στρατηγικός Σχεδιασμός στα Νοσοκομεία
 • Η Ποσοτική Ανάλυση στη Λήψη Αποφάσεων
 • Ο Γραμμικός Προγραμματισμός στη Ρύθμιση Θεμάτων Εργασιακών Σχέσεων
 • Η Ανάλυση Κόστους και οι Μέθοδοι Οικονομικής Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας
 • Η Ανάλυση Κόστους-Αποτελεσματικότητας Προγραμμάτων Υγείας
 • Η Ανάλυση Κόστους-Χρησιμότητας και η Έννοια των Ποιοτικώς Σταθμισμένων Ετών Ζωής (QALYs)
 • Η Ανάλυση Κόστους-Οφέλους
 • Ανάλυση Κινδύνου - Risk Analysis
 • Αξιολόγηση Απόδοσης Νοσοκομειακών Μονάδων με Χρήση της Μεθόδου Data Envelopment Analysis (DEA)
 • Αποθεματική Πολιτική Νοσοκομείων: Μελέτη Περίπτωσης Διαχείρισης Αποθεμάτων Νοσοκομειακών Μονάδων με Χρήση Γραμμικού Προγραμματισμού
 • Ανάλυση Κόστους-Οφέλους σε Αξιολόγηση Επενδύσεων Υγείας
 • Time Management
 • Επαγγελματικό Άγχος
 • Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (Burn Out)
 • Career Management
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε μπορώ να ξεκινήσω;

Απομένουν 2 μέρες για την υποβολή της αίτησης σου

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 8/1/23 έως και 3/2/23 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών (20%), κ.ά. Ειδική έκπτωση 20% εφαρμόζεται για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία Covid -19 σε συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 76ο κύκλο σπουδών από 31/10/2022 μέχρι και 7/12/2022 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δείτε τις τιμές με την Ειδική Έκπτωση 15%:

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 8
Δίδακτρα (σε δόσεις) 400 € 340 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 133 € 113 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 380 € 323 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 340 € 289 € 320 € 272 € 300 € 255 € 280 € 238 €
Δόση 113 € 96 € 106 € 90 € 100 € 85 € 93 € 79 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα