Μοριοδοτούμενα Προγράμματα Επιμόρφωσης Δημοσίων Υπαλλήλων

Το ΕΚΠΑ σχεδίασε επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της εφαρμογής μιας ευρύτερης πολιτικής για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης.

Με βασικό στόχο την εντατικοποίηση της προσπάθειας για να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας, οι νοοτροπίες και οι λειτουργίες του Δημόσιου Τομέα στη χώρα μας, προέκυψε η ανάγκη επιμόρφωσης του στελεχικού δυναμικού των δημοσίων υπηρεσιών σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις και τις καινοτομικές πρακτικές στη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Δημοσίων Σχέσεων.

 

Η επιτυχής ολοκλήρωση των κάτωθι εκπαιδευτικών προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Βεβαίωσης Πιστοποίησης.

1,100+ εκπαιδευόμενοι έχουν παρακολουθήσει κάποιο από τα προγράμματα της κατεύθυνσης

Για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τη Μοριοδότηση των παρακάτω Επιμορφωτικών Προγραμμάτων, πατήστε εδώ.

Για τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής, πατήστε εδώ.