Insurance Broker

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 21/10/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
11/10/2024
Εναρξη Μαθηματων:
21/10/2024
Διαρκεια:
4 Μήνες (108 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
11/10/2024
Εναρξη Μαθηματων:
21/10/2024
Διαρκεια:
4 Μήνες (108 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
21/10/2024

Η παρουσίαση των θεμάτων του προγράμματος γίνεται σε ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για τις επαγγελματικές γνώσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να λάβουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων ασφαλιστικού πράκτορα ή μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων που διοργανώνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος Insurance Broker είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με το βασικό εποπτικό, θεσμικό και νομικό πλαίσιο που διέπει την έννοια της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθώς και με τις απαιτούμενες ποσοτικές γνώσεις για την άσκησή της. Αρχικά, εξετάζονται βασικά ερωτήματα, ποσοτικού και ποιοτικού ενδιαφέροντος, τα οποία ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής (πράκτορας ή μεσίτης) θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσει στους υποψηφίους προς ασφάλιση. Σε αυτό το πλαίσιο, αναλύονται βασικές έννοιες και ζητήματα της ασφάλισης και των προϊόντων και ιδιαίτερα των ασφαλιστικών προϊόντων που συνδέονται με επενδύσεις, ώστε να αποφεύγονται πρακτικές που οδηγούν σε σύγκρουση συμφερόντων, να επιτυγχάνεται η πληρότητα της προσυμβατικής ενημέρωσης και να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η κατανόηση από τον υποψήφιο προς ασφάλιση, των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του. Στη συνέχεια, επιχειρείται η εμβάθυνση σε όσα πρέπει να ελέγχει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής από την πλευρά του υποψηφίου προς ασφάλιση, προκειμένου να πληρούνται οι προϋποθέσεις κανονιστικής συμμόρφωσης. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι υπόλοιπες εποπτικές απαιτήσεις, αναφορικά με το πλαίσιο Solvency II, τα PRIIPs, τις αιτιάσεις και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και οι θεσμοί σχετικά με την ασφάλιση (Εποπτική Αρχή, Επικουρικό Κεφάλαιο, Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής), ενώ, παράλληλα, μελετώνται οι ποσοτικές μέθοδοι που απαιτούνται, για να μπορεί να υποστηρίξει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής την παρουσίασή του προς τον υποψήφιο προς ασφάλιση. 

Κάθε μάθημα του προγράμματος συνοδεύεται από σχετικά παραδείγματα, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι/ες να εξοικειωθούν με την πρακτική εφαρμογή των συναφών θεμάτων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. Ειδικότερα το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικονομολόγους, νομικούς, στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, τραπεζικά στελέχη, στελέχη επιχειρήσεων, συμβούλους επιχειρήσεων, κρατικούς λειτουργούς, επαγγελματίες που προέρχονται τόσο από τους άμεσα σχετιζόμενους χώρους όσο και από άλλους κλάδους της οικονομίας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ασφάλιση και την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, καθώς και σε όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων ασφαλιστικού πράκτορα ή μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων που διοργανώνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Ποσοτικές Μέθοδοι
 • Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων (Insurance Distribution Directive - IDD)
 • Σύγκρουση Συμφερόντων
 • Ξέπλυμα χρήματος - Μέτρα Δέουσας Επιμέλειας
 • Προσυμβατική Ενημέρωση
 • Βασικές Έννοιες Ασφάλισης
 • Ασφαλίσεις Ζωής
 • Προϊόντα Ζωής συνδεδεμένα με Επενδύσεις
 • Ασφαλίσεις Ζημιών
 • Θεσμοί Ασφάλισης
 • Εποπτική Αρχή - Τράπεζα της Ελλάδος
 • Επικουρικό Κεφάλαιο
 • Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής
 • Solvency II
 • PRIIPS
 • Αιτιάσεις
 • Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)
 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS)

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 4
Δίδακτρα (σε δόσεις) 320 272 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 107 91 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 304 258 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 272 231 € 256 218 € 240 204 € 224 190 €
Δόση 91 77 € 86 73 € 80 68 € 75 64 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Πουφινάς Θωμάς
Πουφινας Θωμας
Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 37 μέρες για τη λήξη του Early Entry