Λογιστική Παρακολούθηση του Κόστους

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Βεβαίωσης Πιστοποίησης

Έναρξη Μαθημάτων 29/10/2019

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
18/10/2019
Εναρξη Μαθηματων:
29/10/2019
Διαρκεια:
6 Μήνες (258 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
18/10/2019
Εναρξη Μαθηματων:
29/10/2019
Διαρκεια:
6 Μήνες (258 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
29/10/2019

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση και η διεύρυνση των γνώσεων - δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων ώστε να είναι ικανοί να σχεδιάζουν, να καταρτίζουν Σχέδια Δράσης και να ελέγχουν την αποτελεσματική υλοποίηση αυτών. Η απόκτηση γνώσεων σε χρηματοοικονομικά θέματα και σε θέματα αξιολόγησης επενδύσεων αναμένεται να συμβάλλει στην ορθολογικότερη διαχείρισης πόρων αλλά και ενίσχυση της ικανότητας
λήψης αποφάσεων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι-δημόσιοι υπάλληλοι θα:

 • έχουν αποκτήσει βαθιά γνώση του στρατηγικού προγραμματισμού ενός οργανισμού, της χρησιμότητας αλλά και των διαδικασιών κατάρτισης αυτού,
 • είναι πλήρως εξοικειωμένοι με τις έννοιες του προϋπολογιστικού ελέγχου και του πρότυπου κόστους, καθώς και της διαδικασίας κατάρτισης πινάκων προϋπολογιστικού ελέγχου,
 • έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά με την αξιολόγηση επενδύσεων και τη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων,
 • μπορούν να σχεδιάζουν τους προς πραγματοποίηση στόχους, σε βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο ορίζοντα, να προγραμματίζουν σε συνθήκες αβεβαιότητας τα μέσα και τους οικονομικούς πόρους που πρέπει να κινητοποιηθούν, καθώς και τις συγκεκριμένες ενέργειες, πράξεις και αποφάσεις για την υλοποίηση των στόχων του σχεδίου και προϋπολογίζουν κατ’ αξία τα μεγέθη της δράσεώς τους.
 • μπορούν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τον επιχειρηματικό προγραμματισμό
 • είναι ικανοί να ελέγχουν την υλοποίηση των επενδύσεων του προγράμματος ως προς τους χρόνους, τον προϋπολογισμό, τους στόχους και τα αποτελέσματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα αυτό,

Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εφαρμόσιμης γνώσης, σύγχρονων πρακτικών και εργαλείων προγραμματισμού – προϋπολογισμού – κοστολόγησης, συμβάλλοντας στην ορθολογικότερη διαχείριση των οικονομικών πόρων και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία ενός δημόσιου φορέα. 

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Έννοια και Περιεχόμενο του Επιχειρηματικού Προγραμματισμού
 • Οι Διάφοροι Τύποι των Προγραμμάτων Δράσεως
 • Προγραμματισμός της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
 • Βασικές Αρχές Λήψης Επενδυτικών Αποφάσεων
 • Θεωρητικά Ζητήματα Επενδύσεων
 • Μαθηματικά Εργαλεία για την Αξιολόγηση Επενδύσεων
 • Τιμολόγηση Ράντων Ομολογιών και Μετοχών
 • Καθαρά Παρούσα Αξία
 • Κανόνες για τη Λήψη Επενδυτικών Αποφάσεων
 • Βασικές Έννοιες Λογιστικής- Τα δυο Λογιστικά Υποδείγματα
 • Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική – Βασικές Λογιστικές Αρχές
 • Ισολογισμός
 • Λογιστική Χρήση και Απογραφή
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
 • Λογιστικό Γεγονός
 • Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Λογαριασμός- Ημερολόγιο και Λογιστικό Κύκλωμα
 • Λογιστικά Σφάλματα και Ισοζύγια Γενικού Και Αναλυτικού Καθολικού
 • Εγγραφές Προσαρμογής - Εγγραφές Προσδιορισμού Λογιστικού Αποτελέσματος - Εγγραφές Ανοίγματος και Κλεισίματος Λογιστικών Βιβλίων
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 • O Στρατηγικός- Μακροχρόνιος Επιχειρηματικός Προγραμματισμός
 • Διαδικασία Κατάρτισης του Μακροχρόνιου – Στρατηγικού Προγράμματος Επιχειρηματικής Δράσεως Α' Μέρος
 • Διαδικασία Κατάρτισης του Μακροχρόνιου – Στρατηγικού Προγράμματος Επιχειρηματικής Δράσεως Β' Μέρος
 • Προσδιορισμός των Στρατηγικών Στόχων του Μακροχρόνιου Σχεδίου Δράσεως
 • Έννοια - Σκοπός και Περιεχόμενο του Προϋπολογιστικού Ελέγχου (Πρότυπο Κόστος)
 • Η Διαδικασία Κατάρτισης του Πρότυπου Κόστους
 • Ο Ρόλος του Πρότυπου Κόστους στη Λειτουργία του Προϋπολογιστικού Ελέγχου και οι Τομείς Δραστηριότητας
 • Ο Προϋπολογιστικός Έλεγχος των Πωλήσεων I
 • Ο Προϋπολογιστικός Έλεγχος των Πωλήσεων IΙ
 • Ο Προϋπολογιστικός Έλεγχος της Παραγωγής, των Αγορών και του κόστους της Λειτουργίας Ερευνών- Αναπτύξεως (ε.α.)
 • Ο Προϋπολογιστικός Έλεγχος του Προγράμματος Επενδύσεων, του Κόστους της Διοικητικής Λειτουργίας και των Λογιστικών Καταστάσεων
 • Tα Χαρακτηριστικά των Πληροφοριών του Συστήματος και οι Ομάδες Πληροφοριών του Συστήματος (M.I.S.)
 • Κοστολογική Διάρθρωση των Οικονομικών Μονάδων
 • Η Μεθοδολογία Σχηματισμού του Λειτουργικού Κόστους
 • Τα Στοιχεία του Λειτουργικού Κόστους και ο Προσδιορισμός τους με βάση τη Χρονική τους Προσαρμογή Ι
 • Τα Στοιχεία του Λειτουργικού Κόστους και ο Προσδιορισμός τους με βάση τη Χρονική τους Προσαρμογή ΙΙ
 • Η Κατανομή των κατ΄ είδος Δαπανών στα Κέντρα Κόστους Ι
 • Η Κατανομή των κατ΄ είδος Δαπανών στα Κέντρα Κόστους ΙΙ
 • Ο Προσδιορισμός και η Ανάλυση του Κόστους της Παραγωγικής Λειτουργίας.
 • Ο Προσδιορισμός και η Ανάλυση του Κόστους της Λειτουργίας Διαθέσεως
 • Ο Προσδιορισμός και η Ανάλυση του Κόστους της Λειτουργίας Ερευνών –Αναπτύξεως και της Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας
 • Το Λειτουργικό Κόστος των Επιχειρήσεων με έντονη Εποχιακή Δραστηριότητα
 • Το Σύστημα Προϋπολογιστικής Αξιολόγησης των Επενδύσεων και Απολογιστικού Ελέγχου Λειτουργίας

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 9 μέρες για τη λήξη του Early Entry

Κόστος Προγράμματος

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 58ο κύκλο σπουδών από 4/6/2019 μέχρι και 2/9/2019 δείτε εδώ πώς διαμορφώνονται τα δίδακτρα με έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 6
Δίδακτρα (σε δόσεις) 350 298 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 117 99 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 333 283 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 10% 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 315 268 € 298 253 € 280 238 € 263 224 € 245 208 €
Δόση 105 89 € 99 84 € 94 80 € 88 75 € 82 70 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκτπωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα