Λογιστική Παρακολούθηση του Κόστους

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Βεβαίωσης Πιστοποίησης

Έναρξη Μαθημάτων 11/11/2019

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
3/11/2019
Εναρξη Μαθηματων:
11/11/2019
Διαρκεια:
6 Μήνες (258 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
3/11/2019
Εναρξη Μαθηματων:
11/11/2019
Διαρκεια:
6 Μήνες (258 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
11/11/2019

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση και η διεύρυνση των γνώσεων - δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων ώστε να είναι ικανοί να σχεδιάζουν, να καταρτίζουν Σχέδια Δράσης και να ελέγχουν την αποτελεσματική υλοποίηση αυτών. Η απόκτηση γνώσεων σε χρηματοοικονομικά θέματα και σε θέματα αξιολόγησης επενδύσεων αναμένεται να συμβάλλει στην ορθολογικότερη διαχείρισης πόρων αλλά και ενίσχυση της ικανότητας
λήψης αποφάσεων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι-δημόσιοι υπάλληλοι θα:

 • έχουν αποκτήσει βαθιά γνώση του στρατηγικού προγραμματισμού ενός οργανισμού, της χρησιμότητας αλλά και των διαδικασιών κατάρτισης αυτού,
 • είναι πλήρως εξοικειωμένοι με τις έννοιες του προϋπολογιστικού ελέγχου και του πρότυπου κόστους, καθώς και της διαδικασίας κατάρτισης πινάκων προϋπολογιστικού ελέγχου,
 • έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά με την αξιολόγηση επενδύσεων και τη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων,
 • μπορούν να σχεδιάζουν τους προς πραγματοποίηση στόχους, σε βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο ορίζοντα, να προγραμματίζουν σε συνθήκες αβεβαιότητας τα μέσα και τους οικονομικούς πόρους που πρέπει να κινητοποιηθούν, καθώς και τις συγκεκριμένες ενέργειες, πράξεις και αποφάσεις για την υλοποίηση των στόχων του σχεδίου και προϋπολογίζουν κατ’ αξία τα μεγέθη της δράσεώς τους.
 • μπορούν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τον επιχειρηματικό προγραμματισμό
 • είναι ικανοί να ελέγχουν την υλοποίηση των επενδύσεων του προγράμματος ως προς τους χρόνους, τον προϋπολογισμό, τους στόχους και τα αποτελέσματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα αυτό,

Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εφαρμόσιμης γνώσης, σύγχρονων πρακτικών και εργαλείων προγραμματισμού – προϋπολογισμού – κοστολόγησης, συμβάλλοντας στην ορθολογικότερη διαχείριση των οικονομικών πόρων και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία ενός δημόσιου φορέα. 

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Έννοια και Περιεχόμενο του Επιχειρηματικού Προγραμματισμού
 • Οι Διάφοροι Τύποι των Προγραμμάτων Δράσεως
 • Προγραμματισμός της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
 • Βασικές Αρχές Λήψης Επενδυτικών Αποφάσεων
 • Θεωρητικά Ζητήματα Επενδύσεων
 • Μαθηματικά Εργαλεία για την Αξιολόγηση Επενδύσεων
 • Τιμολόγηση Ράντων Ομολογιών και Μετοχών
 • Καθαρά Παρούσα Αξία
 • Κανόνες για τη Λήψη Επενδυτικών Αποφάσεων
 • Βασικές Έννοιες Λογιστικής- Τα δυο Λογιστικά Υποδείγματα
 • Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική – Βασικές Λογιστικές Αρχές
 • Ισολογισμός
 • Λογιστική Χρήση και Απογραφή
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
 • Λογιστικό Γεγονός
 • Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Λογαριασμός- Ημερολόγιο και Λογιστικό Κύκλωμα
 • Λογιστικά Σφάλματα και Ισοζύγια Γενικού Και Αναλυτικού Καθολικού
 • Εγγραφές Προσαρμογής - Εγγραφές Προσδιορισμού Λογιστικού Αποτελέσματος - Εγγραφές Ανοίγματος και Κλεισίματος Λογιστικών Βιβλίων
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 • O Στρατηγικός- Μακροχρόνιος Επιχειρηματικός Προγραμματισμός
 • Διαδικασία Κατάρτισης του Μακροχρόνιου – Στρατηγικού Προγράμματος Επιχειρηματικής Δράσεως Α' Μέρος
 • Διαδικασία Κατάρτισης του Μακροχρόνιου – Στρατηγικού Προγράμματος Επιχειρηματικής Δράσεως Β' Μέρος
 • Προσδιορισμός των Στρατηγικών Στόχων του Μακροχρόνιου Σχεδίου Δράσεως
 • Έννοια - Σκοπός και Περιεχόμενο του Προϋπολογιστικού Ελέγχου (Πρότυπο Κόστος)
 • Η Διαδικασία Κατάρτισης του Πρότυπου Κόστους
 • Ο Ρόλος του Πρότυπου Κόστους στη Λειτουργία του Προϋπολογιστικού Ελέγχου και οι Τομείς Δραστηριότητας
 • Ο Προϋπολογιστικός Έλεγχος των Πωλήσεων I
 • Ο Προϋπολογιστικός Έλεγχος των Πωλήσεων IΙ
 • Ο Προϋπολογιστικός Έλεγχος της Παραγωγής, των Αγορών και του κόστους της Λειτουργίας Ερευνών- Αναπτύξεως (ε.α.)
 • Ο Προϋπολογιστικός Έλεγχος του Προγράμματος Επενδύσεων, του Κόστους της Διοικητικής Λειτουργίας και των Λογιστικών Καταστάσεων
 • Tα Χαρακτηριστικά των Πληροφοριών του Συστήματος και οι Ομάδες Πληροφοριών του Συστήματος (M.I.S.)
 • Κοστολογική Διάρθρωση των Οικονομικών Μονάδων
 • Η Μεθοδολογία Σχηματισμού του Λειτουργικού Κόστους
 • Τα Στοιχεία του Λειτουργικού Κόστους και ο Προσδιορισμός τους με βάση τη Χρονική τους Προσαρμογή Ι
 • Τα Στοιχεία του Λειτουργικού Κόστους και ο Προσδιορισμός τους με βάση τη Χρονική τους Προσαρμογή ΙΙ
 • Η Κατανομή των κατ΄ είδος Δαπανών στα Κέντρα Κόστους Ι
 • Η Κατανομή των κατ΄ είδος Δαπανών στα Κέντρα Κόστους ΙΙ
 • Ο Προσδιορισμός και η Ανάλυση του Κόστους της Παραγωγικής Λειτουργίας.
 • Ο Προσδιορισμός και η Ανάλυση του Κόστους της Λειτουργίας Διαθέσεως
 • Ο Προσδιορισμός και η Ανάλυση του Κόστους της Λειτουργίας Ερευνών –Αναπτύξεως και της Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας
 • Το Λειτουργικό Κόστος των Επιχειρήσεων με έντονη Εποχιακή Δραστηριότητα
 • Το Σύστημα Προϋπολογιστικής Αξιολόγησης των Επενδύσεων και Απολογιστικού Ελέγχου Λειτουργίας

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε μπορώ να ξεκινήσω;

Απομένουν 14 μέρες για την υποβολή της αίτησης σου

Κόστος Προγράμματος

Ισχύει ειδική εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Εάν είχατε υποβάλει την αίτησή σας από 4/6/2019 μέχρι και 2/9/2019 πατήστε το κουμπί του early entry για να δείτε πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα με έκπτωση 15% λόγω έγκαιρης προκράτησης θέσης.

Δείτε τις τιμές με το Early Entry:

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 6
Δίδακτρα (σε δόσεις) 350 € 298 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 117 € 99 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 333 € 283 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 10% 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 315 € 268 € 298 € 253 € 280 € 238 € 263 € 224 € 245 € 208 €
Δόση 105 € 89 € 99 € 84 € 94 € 80 € 88 € 75 € 82 € 70 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκτπωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα