Δεξιότητες του Μέλλοντος

Η κατεύθυνση με τις «Δεξιότητες του Μέλλοντος» αποτελείται από νέα προγράμματα δεξιοτήτων βασισμένα στην έρευνα του Political Economy of Greece up to 2030. Σκοπός αυτής της κατεύθυνσης είναι να ανανεώσουν οι εκπαιδευόμενοι τις δεξιότητές τους σύμφωνα με τη ζήτηση της αγοράς εργασίας έως το 2030.

Οι Δεξιότητες του Μέλλοντος αποτελούνται από τις Επιχειρησιακές, Ψηφιακές Δεξιότητες και από τις Εργασιακές & Διοικητικές Δεξιότητες. Η κάθε κατεύθυνση περιλαμβάνει προγράμματα που αποσκοπούν στο να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τα κατάλληλα εφόδια για την καλύτερη προσαρμογή του στη νέα εργασιακή πραγματικότητα.

Επιχειρησιακές, Ψηφιακές Δεξιότητες Εργασιακές και Διοικητικές Δεξιότητες