Επιχειρησιακές & Ψηφιακές Δεξιότητες

Η κατεύθυνση αυτή στηρίζεται στην έρευνα του Political Economy of Greece up to 2030 και αποτελείται από προγράμματα που στοχεύουν στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και ικανοτήτων στον κόσμο των πληροφοριακών συστημάτων. Απευθύνεται σε αυτούς που ασχολούνται ήδη με τον κλάδο ή ενδιαφέρονται να απασχοληθούν, ώστε να επικαιροποιήσουν τις δεξιότητές τους σύμφωνα με την αγορά εργασίας του μέλλοντος.

Προγραμματισμός με Python: Επιχειρησιακές, Ψηφιακές Δεξιότητες Ψηφιακές και Πράσινες ΔεξιότητεςCapacity Building: Ενδυνάμωση Στελεχών και Επιχειρήσεων