Λογισμικές Εφαρμογές

Τα προγράμματα της κατεύθυνσης αυτής συνδέουν τη θεωρητική γνώση με την εκμάθηση λογισμικών πακέτων και την πρακτική εφαρμογή τους σε επιχειρήσεις. Βασικός στόχος των προγραμμάτων είναι η ενδυνάμωση των εκπαιδευόμενων με δεξιότητες (skills) που απαιτούνται σε ένα πραγματικό περιβάλλον εργασίας μέσω θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης. Στα προγράμματα συμμετέχουν κάποιες από τις μεγαλύτερες εταιρείες λογισμικών όπως: Entersoft, Soft One, Orian, Sysco, Sunsoft, Singular Logic.