Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας: Παιδαγωγική και Διδακτική Καθοδήγηση

Κατεύθυνση: Παιδαγωγικά

Απονέμεται Πιστοποιητικό  Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα

Έναρξη Μαθημάτων 20/5/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
20/5/2024
Διαρκεια:
12 Μήνες (425 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
20/5/2024
Διαρκεια:
12 Μήνες (425 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
20/5/2024

Νέα Μειωμένα Δίδακτρα: 1100€ →  383€ 
Παρέχεται επιπλέον 15% Έκπτωση σε Εκπαιδευτικούς, στα Προγράμματα των Κατευθύνσεων Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής.

Δίδακτρα για εκπαιδευτικούς: 326€

Τα νέα δίδακτρα ισχύουν για αιτήσεις από 1/6/2021 και έπειτα.

Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας: Παιδαγωγική και Διδακτική Καθοδήγηση» έχει ως βασικό σκοπό την παρουσίαση σημαντικών θεωρητικών και πρακτικών αρχών, παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων που ενισχύουν τον ρόλο του εκπαιδευτικού ως επαγγελματία και συμβάλλουν στην ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα μελετά στοιχεία διαχείρισης της σχολικής τάξης, αποτελεσματικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και εστιάζει σε ομάδες υψηλού κινδύνου αποτυχίας και κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης, μεταξύ άλλων, παρέχονται τεχνικές αποτελεσματικής πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων στη σχολική τάξη, αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας και καλλιέργειας δεξιοτήτων ζωής, ενώ αναλύεται και ο τρόπος με τον οποίο η διδακτική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας ΤΠΕ ενισχύει την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου.

 

 

Μοριοδότηση

Η επιτυχής παρακολούθησης και ολοκλήρωση του  προγράμματος "Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας: Παιδαγωγική και Διδακτική Καθοδήγηση" εξασφαλίζει:  
 

 • Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στην γενική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.  
 • Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, Κεφάλαιο Ε’ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α’, 29.01.2019) 
 • Δέκα (10) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής  Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ’αριθμ  Υπουργική Απόφαση 48190/E1 (ΦΕΚ 1088, Β’, 2.04.2019). 
 • Ένα (1) και έως δύο (2) μόρια στην επιλογή Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων των Κέντρων  Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, Συμβούλων Εκπαίδευσης, και Διευθυντών  Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊσταμένων των Τμημάτων  Εκπαιδευτικών Θεμάτων σύμφωνα  με τον Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136, Α’, 3.08.2021).  

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Ιστορική Αναδρομή στην Έννοια του Παιδαγωγού και στο Επάγγελμα του Εκπαιδευτικού
 • Συγκριτική Θεώρηση του Εκπαιδευτικού ως Επαγγελματία
 • Χαρακτηριστικά του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού
 • Ο Εκπαιδευτικός και οι Απαιτήσεις της Δια Βίου Μάθησης
 • Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα στην Εκπαίδευση
 • Επικοινωνία και Αλληλεπίδραση στη Σχολική Τάξη
 • Το Κλίμα της Σχολικής Τάξης
 • Η Κοινωνικοποίηση του Παιδιού στη Σχολική Τάξη
 • Διαχείριση της Σχολικής Τάξης: Πρόληψη
 • Διαχείριση της Σχολικής Τάξης: Παρέμβαση
 • Καλλιέργεια Προσωπικών Δεξιοτήτων
 • Καλλιέργεια Κοινωνικών Δεξιοτήτων
 • Τεχνικές Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ζωής
 • Οφέλη από την Καλλιέργεια Δεξιοτήτων Ζωής
 • Προγράμματα Πρόληψης και Άσκησης Δεξιοτήτων Ζωής
 • Οι Ρόλοι του Καθηγητή και του Μαθητή
 • Μαθησιακές Δυσκολίες και η Αντιμετώπισή τους
 • Εφαρμοσμένες Μέθοδοι Διδασκαλίας (Ι)
 • Εφαρμοσμένες Μέθοδοι Διδασκαλίας (ΙΙ)
 • Θέτοντας Διδακτικούς Στόχους
 • Δημιουργώντας Σχέδιο Μαθήματος
 • Εκπαιδευτικά Εργαλεία και Μέσα (Ι): Ερωτήσεις, Διάλογος, Πειραματικές Επιδείξεις
 • Εκπαιδευτικά Εργαλεία και Μέσα (ΙΙ): Εννοιολογικοί Χάρτες, Προσομοιώσεις, Εκπαιδευτικό Υλικό
 • Δημιουργία και Επίλυση Προβλημάτων
 • Μαθητοκεντρικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
 • Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
 • Συνεργατικές Μέθοδοι Διδασκαλίας (π.χ. Μέθοδος Project, Διαθεματική Διδασκαλία)
 • Βιωματικές και Ενεργητικές Μέθοδοι Διδασκαλίας
 • Καλλιέργεια της Κριτικής και Δημιουργικής Σκέψης των Μαθητών
 • Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Μια Παλιά Ιδέα, Ένα Καινούριο Όνομα
 • Το Μακρύ Ταξίδι της Εκπαίδευσης: Εισαγωγή στην Έννοια και τη Σημασία της Αξιολόγησης
 • Αξιολόγηση της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Αξιολόγηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Μέθοδοι, Τεχνικές και Φάσεις της Αξιολόγησης της Ποιότητας του Εκπαιδευτικού Έργου
 • Η Διαμόρφωση του Πολιτισμικού Υποβάθρου
 • Πολιτισμικές Αξίες και Στερεότυπα
 • Πολιτισμικό Υπόβαθρο και Εκπαιδευτικές Πρακτικές
 • Παγκοσμιοποίηση και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Ιστορικό Πλαίσιο, Βασικές Έννοιες
 • Πολυπολιτισμική Ευρωπαϊκή Κοινωνία
 • Ανοχή Διαφορών, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση
 • Μοντέλα Διαχείρισης της Πολυπολιτισμικότητας
 • Προσανατολισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Η Γλωσσική Εκπαίδευση (Μητρική-Ξένη-Δεύτερη)
 • Ρατσισμός, Ξενοφοβία και Σχολείο
 • Θέματα Προσαρμογής και Εκπαιδευτικής Ένταξης των Μαθητών-Μεταναστών
 • Θέματα Προσαρμογής και Εκπαιδευτικής Ένταξης των Τσιγγανοπαίδων
 • Θέματα Προσαρμογής και Εκπαιδευτικής Ένταξης των Μουσουλμανοπαίδων
 • Προβλήματα Συμπεριφοράς
 • Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσλεξία
 • Σχολική Φοβία – Σχολική Αποτυχία
 • Κατανοώντας τις Δυσκολίες Μάθησης
 • Αξιολογώντας τις Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Παιδαγωγική Ανηλίκων με Δυσχέρειες Κοινωνικής Προσαρμογής
 • Διδακτικό Περιβάλλον και Ένταξη
 • Ειδικές Παιδαγωγικές Μεθοδολογίες και Μαθητοκεντρική Διδασκαλία
 • Εξατομικευμένες Διδακτικές Παρεμβάσεις
 • Παιδαγωγικές Πρακτικές Κοινωνικής Ένταξης
 • Φόβοι και Φοβίες
 • Οικογένεια σε Κρίση, Αδελφική Αντιζηλία
 • Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις της Εφηβείας
 • Σχολική Βία και Εκφοβισμός
 • Διαχείριση Κρίσεων στο Σχολικό Περιβάλλον
 • Αξιοποιώντας και Οικοδομώντας στις Διαφορές των Μαθητών
 • Οι Επιδράσεις της Σημερινής Οικονομικής Κατάστασης στη Ζωή των Μαθητών
 • Ο Ελεύθερος Χρόνος και η Αξιοποίησή του στη Μάθηση
 • Οριοθέτηση Εννοιών στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
 • Συμβουλευτική Δράση του Εκπαιδευτικού
 • Πεδία Συμβουλευτικής Δραστηριότητας του Εκπαιδευτικού
 • Δεξιότητες του Εκπαιδευτικού ως Λειτουργού Συμβουλευτικής
 • Μελέτες Περίπτωσης
 • Αξιολόγηση, Αποτίμηση και Έρευνα στην Εκπαίδευση
 • Μέτρηση Ευφυΐας και Μνήμης
 • Μορφές και Είδη Αξιολόγησης
 • Εναλλακτικοί Τρόποι Αξιολόγησης
 • Φάκελος Αξιολόγησης (Portfolio)
 • Μοντέλα Ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση-Κατηγορίες Εκπαιδευτικού Λογισμικού
 • Χρήση και Διδακτική Αξιοποίηση Εργαλείων Γενικής Χρήσης και Εφαρμογών Γραφείου
 • Χρήση και Διδακτική Αξιοποίηση των Βασικών Εργαλείων Πληροφορικής, Πολυμεσικών Εργαλείων και Εφαρμογών
 • Γνωριμία, Χρήση και Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου και των Εφαρμογών του
 • Γνωριμία και Διδακτική Αξιοποίηση των Νέων Διαστάσεων του Διαδικτύου (Web 2.0) και των Μεθόδων Συνδυαστικής Μάθησης (Blended Learning)
 • Μοντέλα Επικοινωνίας Σχολείου- Οικογένειας-Κοινότητας
 • Γονεϊκή Εμπλοκή/Συμμετοχή στο Σχολικό Περιβάλλον
 • Γονεϊκό Στυλ
 • Το Σχολείο ως Σύστημα
 • Προγράμματα Συστημικής Παρέμβασης στο Σχολείο

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Μπαμπάλης Θωμάς
Μπαμπαλης Θωμας
Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ματθαίου Δημήτριος
Ματθαιου Δημητριος
Ομότιμος Καθηγητής Συγκριτικής Παιδαγωγικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει η Ειδική Έκπτωση;

Απομένουν 26 μέρες για τη λήξη της Ειδικής Έκπτωσης

Δείτε τι είπαν εκπαιδευόμενοι που παρακολούθησαν το 12μηνο εξ αποστάσεως πρόγραμμα "Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας: Παιδαγωγική και Διδακτική Καθοδήγηση"

 

Testimonials

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 27/03/2024 έως και 13/05/2024 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 82 κύκλο σπουδών από 13/02/2024 μέχρι και 26/03/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 12
Δίδακτρα (σε δόσεις) 450 383 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 113 96 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 425 361 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 383 326 € 360 306 € 338 287 € 315 268 €
Δόση 96 82 € 90 77 € 85 72 € 79 67 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα