Εκπαιδευτική Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Κατεύθυνση: Ειδική Αγωγή

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα

Έναρξη Μαθημάτων 13/2/2023

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
3/2/2023
Εναρξη Μαθηματων:
13/2/2023
Διαρκεια:
12 Μήνες (424 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
3/2/2023
Εναρξη Μαθηματων:
13/2/2023
Διαρκεια:
12 Μήνες (424 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
13/2/2023

Παρέχεται επιπλέον 15% Έκπτωση σε Εκπαιδευτικούς, στα Προγράμματα των Κατευθύνσεων Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής.

Δίδακτρα για εκπαιδευτικούς: 578€

Εισαγωγή

Bασικός σκοπός του συγκεκριμένου  προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των εκπαιδευόμενων σε σχέση με ζητήματα που αφορούν την ανταπόκριση στις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο ενός ενταξιακού σκεπτικού. Θα αναπτυχθεί το θεωρητικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής ένταξης και θα γίνει μνεία σε ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής και σχεδιασμού. Η συγκεκριμένη προβληματική θα συνδεθεί με τις βασικές ορίζουσες της εκπαιδευτικής προσέγγισης  «Ένα σχολείο για Όλους», ενώ παράλληλα θα διατυπωθούν οι βασικές αρχές της παιδαγωγικής της ένταξης. Υπό αυτό το πρίσμα ιδιαίτερη και εκτενής μνεία θα γίνει σε ζητήματα ενταξιακής πρακτικής σε επίπεδο τάξης και σχολείου, σε ζητήματα προσβασιμότητας και σε ζητήματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Εξειδικευμένη μνεία θα γίνει σε παιδαγωγικές πρακτικές για την ένταξη μαθητών που υπάγονται σε διαφορετικές κατηγορίες αναπηρίας ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και στα καίρια θέματα της αξιολόγησης, της πρώιμης παρέμβασης και της μετάβασης μεταξύ διαφορετικών βαθμίδων εκπαίδευσης. Τέλος, θα γίνει αναφορά στο ζήτημα της συμβουλευτικής υποστήριξης μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στο ζήτημα του επαγγελματικού προσανατολισμού.

Το πρόγραμμα  απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής  Εκπαίδευσης/ ΤΕΙ. Αναλυτικότερα απευθύνεται σε υποψήφιους και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής), στελέχη της εκπαίδευσης, πτυχιούχους τμημάτων που οδηγούνται στο εκπαιδευτικό επάγγελμα (Παιδαγωγικά Τμήματα, Τμήματα Νηπιαγωγών, Φιλοσοφικές Σχολές, Σχολές Κοινωνικών Σπουδών, Σχολές Θετικών Επιστημών κ.ά.),  κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και σε ψυχολόγους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα για τους απόφοιτους σχολών που μπορούν να ενταχθούν στους αξιολογικούς πίνακες Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε., αφού σύμφωνα με το νόμο το Νόμο 4589, ΦΕΚ Α΄ 13, της 29ης Ιανουαρίου 2019, άρθρο 58, εδάφιο 1 α.ιι («Κριτήρια αξιολογικού πίνακα Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.»), μοριοδοτούνται με δύο μονάδες  [«Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: δύο (2) μονάδες.»]

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μοριοδότηση διαβάστε τον οδηγό σπουδών του προγράμματος.

 

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Ιστορική Ανασκόπηση, Ορισμοί, Βασικές Αρχές και Προϋποθέσεις Επίτευξης της Εκπαιδευτικής Ένταξης παιδιών με Αναπηρία ή/και Ε.Ε.Α
 • Διεθνής και Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική και Πρακτική για την Εκπαιδευτική Ένταξη παιδιών με Αναπηρία ή/και Ε.Ε.Α.
 • Εκπαιδευτική Ένταξη Παιδιών με Αναπηρία ή/και Ε.Ε.Α. στην Ελλάδα: Πολιτική, Νομοθεσία και Πράξη
 • Ανάπτυξη Ενταξιακής Σχολικής Κουλτούρας
 • Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός, Δημιουργικότητα και Καινοτομία: Ο Ρόλος του Διευθυντή
 • Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Δυναμική των Ομάδων
 • Σχολική Ηγεσία ως Παράγοντας Διαμόρφωσης Ενταξιακών Περιβαλλόντων Μάθησης
 • Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας και ο Ρόλος του στην Εκπαιδευτική Ένταξη Παιδιών με Αναπηρία ή/και Ε.Ε.Α.
 • Συνεργασία Σχολείου-Οικογένειας-Κοινότητας
 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού σε Ενταξιακά Σχολικά Περιβάλλοντα
 • Θεωρητικό Υπόβαθρο και Πρακτικές της Παιδαγωγικής της Ένταξης
 • Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση - Ζητήματα Προσβασιμότητας
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα, Διδακτικό Yλικό και Ένταξη
 • Μαθητοκεντρικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
 • Συνεργατικές Μέθοδοι Διδασκαλίας
 • Βιωματικές και Ενεργητικές Μέθοδοι Διδασκαλίας
 • Καλλιέργεια της Κριτικής και Δημιουργικής Σκέψης των Μαθητών
 • Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση
 • Ο Ρόλος της Τέχνης στο Εκπαιδευτικό Έργο
 • Παράδειγμα Εφαρμογής της Μεθόδου Σχεδίων Εργασίας (project)
 • Αρχές και Θεωρητικό Πλαίσιο
 • Σχεδιασμός Μαθήματος Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας
 • Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Μαθήματα Ανθρωπιστικών Επιστημών
 • Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Μαθήματα Κοινωνικών Επιστημών
 • Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Μαθήματα Θετικών Επιστημών
 • Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Αισθητική Αγωγή
 • Εκπαιδευτική Ένταξη Παιδιών στο Φάσμα του Αυτισμού
 • Εκπαιδευτική Ένταξη Παιδιών με Νοητική Αναπηρία
 • Εκπαιδευτική Ένταξη Παιδιών με Κώφωση
 • Εκπαιδευτική Ένταξη Παιδιών με Προβλήματα Όρασης
 • Εκπαιδευτική Ένταξη Παιδιών με Κινητική Αναπηρία
 • Εκπαιδευτική Ένταξη Μαθητών με Προβλήματα Συμπεριφοράς
 • Εκπαιδευτική Ένταξη Παιδιών με ΔΕΠΥ
 • Εκπαιδευτική Ένταξη Μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Εκπαίδευση Μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Ζητήματα Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
 • Ζητήματα Πρώιμης Παρέμβασης
 • Ζητήματα Μετάβασης Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες μεταξύ Εκπαιδευτικών Βαθμίδων και Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας
 • Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση σε Παιδιά με Αναπηρία ή/και E.E.A.
 • Συμβουλευτική και Πεδία Δράσης του Εκπαιδευτικού
 • Δεξιότητες του Εκπαιδευτικού ως Λειτουργού Συμβουλευτικής
 • Συμβουλευτική Γονέων
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 8/1/23 έως και 3/2/23 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών (20%), κ.ά. Ειδική έκπτωση 20% εφαρμόζεται για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία Covid -19 σε συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 76ο κύκλο σπουδών από 31/10/2022 μέχρι και 7/12/2022 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δείτε τις τιμές με την Ειδική Έκπτωση 15%:

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 12
Δίδακτρα (σε δόσεις) 800 € 680 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 200 € 170 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 760 € 646 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 680 € 578 € 640 € 544 € 600 € 510 € 560 € 476 €
Δόση 170 € 145 € 160 € 136 € 150 € 128 € 140 € 119 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Μπαμπάλης Θωμάς
Μπαμπαλης Θωμας
Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε μπορώ να ξεκινήσω;

Απομένουν 6 μέρες για την υποβολή της αίτησης σου