Μοριοδοτούμενα Προγράμματα Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής

Τα παρακάτω προγράμματα Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου (ΦΕΚ 13/29-01-2019) ως προς τη μοριοδότηση, σύμφωνα με τον οποίο η επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών μοριοδοτείται.  Συγκεκριμένες πληροφορίες ως προς τη μοριοδότηση υπάρχουν στη σελίδα του εκάστοτε προγράμματος.