Ειδική Αγωγή: Δυσκολίες Μάθησης- Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και Παρέμβαση

Κατεύθυνση: Ειδική Αγωγή

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα

Έναρξη Μαθημάτων 27/9/2021

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
19/9/2021
Εναρξη Μαθηματων:
27/9/2021
Διαρκεια:
10 Μήνες (400 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
16

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
19/9/2021
Εναρξη Μαθηματων:
27/9/2021
Διαρκεια:
10 Μήνες (400 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
16
Έναρξη Μαθημάτων
27/9/2021

Βίντεο Προγράμματος

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο για το Πρόγραμμα

Παρέχεται επιπλέον 15% Έκπτωση σε Εκπαιδευτικούς, στα Προγράμματα των Κατευθύνσεων Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής.

Δίδακτρα για εκπαιδευτικούς έως 30/08/21: 578€

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση από τους εκπαιδευόμενους συστηματικών γνώσεων για την αποτελεσματική υποστήριξη των μαθητών με δυσκολίες μάθησης. 
Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστούν οι κατηγορίες και τα επιμέρους χαρακτηριστικά των δυσκολιών μάθησης, που είναι αποτέλεσμα σχολικών ελλειμμάτων ή ειδικών διαταραχών ή αναπηριών. Μεταξύ άλλων, θα μελετηθούν τρόποι και μέθοδοι κατάκτησης της αναγνωστικής δεξιότητας, της ορθογραφημένης γραφής, της παραγωγής γραπτού λόγου, των μαθηματικών, των κοινωνικών και των συναισθηματικών δεξιοτήτων, καθώς και μέθοδοι αξιολόγησης των δυσκολιών μάθησης και σχεδιασμού ενδεικτικών προγραμμάτων παρέμβασης, εξατομικευμένης, ομαδικής ή διαφοροποιημένης διδασκαλίας, με στόχο την καλύτερη υποστήριξη των μαθητών, και την καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα συμβάλλουν στην ισόρροπη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, την ψυχική τους υγεία και την αντιμετώπιση προβλημάτων που αναδύονται στο σχολικό πλαίσιο. Επίσης, παρουσιάζονται προγράμματα αξιολόγησης και παρέμβασης που ενδεικτικά συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των θεωρητικών προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη, με σκοπό την επαγγελματική ενδυνάμωση, την αυτοβελτίωση και την αυτοαποτελεσματικότητα του ρόλου του εκπαιδευτικού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα για:

1.  τους αποφοίτους παιδαγωγικών/καθηγητικών τμημάτων, αφού σύμφωνα με το Νόμο 4589, ΦΕΚ Α΄ 13, της 29ης Ιανουαρίου 2019, άρθρο 57, εδάφιο α.ιι («Κριτήρια αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης»), μοριοδοτούνται με δύο μονάδες  [«επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: δύο (2) μονάδες»]

2. τους απόφοιτους σχολών που μπορούν να ενταχθούν στους αξιολογικούς πίνακες Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. αφού σύμφωνα με το νόμο το Νόμο 4589, ΦΕΚ Α΄ 13, της 29ης Ιανουαρίου 2019, άρθρο 58, εδάφιο 1 α.ιι («Κριτήρια αξιολογικού πίνακα Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.»), μοριοδοτούνται με δύο μονάδες [«Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: δύο (2) μονάδες.»]

3. τους αποφοίτους παιδαγωγικών/καθηγητικών τμημάτων που ενδιαφέρονται να εργαστούν ως αναπληρωτές στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς με το σεμινάριο αυτό  μπορούν να ενταχθούν στον επικουρικό πίνακα ειδικής αγωγής, αφού σύμφωνα με τον Νόμο 4589, ΦΕΚ Α΄ 13, της 29ης Ιανουαρίου 2019, άρθρο 58, εδάφιο 4.β («Κριτήρια αξιολογικού πίνακα Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.»), ένα από τα κριτήρια ένταξης στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα ειδικής αγωγής είναι: η Κατοχή πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίου επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην Ε.Α.Ε. από Α.Ε.Ι. ή άλλον φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
 • Ειδική Αγωγή: Το Νομοθετικό Πλαίσιο
 • Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες: Αποσαφήνιση Ορισμών
 • Φορείς Αξιολόγησης Μαθητών με Ειδικές Ανάγκες (Ε.Α.) και Πλαίσια Φοίτησης των Μαθητών με Δυσκολίες Μάθησης
 • Ο Ρόλος των Ειδικών στην Υποστήριξη των Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Ε.Ε.Α.)
 • Ο Ρόλος των Γονέων στην Υποστήριξη των Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
 • Συνεργασία Γονέων με τους Εμπλεκομένους στην Υποστήριξη των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών των Μαθητών
 • Καλές και Κακές Πρακτικές Συνεργασίας Εκπαιδευτικών και Γονέων
 • Από την Αξιολόγηση στην Παρέμβαση: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
 • Εκπαιδευτική Αξιολόγηση: Μέσα Συλλογής Πληροφοριών
 • Παραδείγματα Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης
 • Εκπαιδευτική Παρέμβαση
 • Ανάγνωση: Μέθοδοι Κατάκτησης της Αναγνωστικής Δεξιότητας
 • Ανάγνωση και Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Αξιολόγηση της Αναγνωστικής Δεξιότητας
 • Κατάρτιση Προγραμμάτων Παρέμβασης για την Κατάκτηση της Αναγνωστικής Δεξιότητας
 • Κατάκτηση Δεξιότητας Γραφής: Στάδια Ανάπτυξης και τα Είδη της Γραφής
 • Προγραφικές Δεξιότητες
 • Εργαλεία Αξιολόγησης της Ορθογραφημένης Γραφής
 • Κατάρτιση Προγραμμάτων Παρέμβασης για την Κατάκτηση της Ορθογραφημένης Γραφής
 • Προφορικός Λόγος: Στάδια Ανάπτυξης
 • Διαταραχές του Προφορικού Λόγου
 • Αξιολόγηση Προφορικού Λόγου
 • Κατάρτιση Προγραμμάτων Παρέμβασης για την Καλλιέργεια του Προφορικού Λόγου
 • Παραγωγή Γραπτού Λόγου: Κειμενικά Είδη
 • Αξιολόγηση της Παραγωγής Γραπτού Λόγου
 • Κατάρτιση Προγραμμάτων Παρέμβασης για την Παραγωγή Γραπτού Λόγου
 • Μελέτες Περίπτωσης: Καλλιέργεια του Γραπτού Λόγου
 • Προμαθηματικές Δεξιότητες: Κριτήρια Αξιολόγησης
 • Μαθηματικές Δεξιότητες: Κριτήρια Αξιολόγησης
 • Κατάρτιση Προγραμμάτων Παρέμβασης Προμαθηματικών Δεξιοτήτων
 • Κατάρτιση Προγραμμάτων Παρέμβασης Μαθηματικών Δεξιοτήτων: Ενδεικτικά Παραδείγματα
 • Κοινωνικές Δεξιότητες: Αξιολόγηση Κοινωνικών Δεξιοτήτων
 • Προγράμματα Καλλιέργειας Κοινωνικών Δεξιοτήτων
 • Συναισθηματικές Δεξιότητες
 • Προγράμματα Καλλιέργειας Συναισθηματικών Δεξιοτήτων
 • Διδασκαλία Μαθητών με και χωρίς Ειδικές Ανάγκες
 • Ενδεικτικές Μελέτες Περίπτωσης στην Κατάκτηση της Αναγνωστικής Δεξιότητας
 • Ενδεικτικές Μελέτες Περίπτωσης Εκπαιδευτικής Παρέμβασης στη Γραφή
 • Ενδεικτικές Μελέτες Περίπτωσης στα Μαθηματικά και στις Κοινωνικο-Συναισθηματικές Δεξιότητες

Κόστος Προγράμματος

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 30/8/2021 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry. Δυνατότητα αποπληρωμής των διδάκτρων σε 10 μηνιαίες δόσεις. Συνολικές Εκπτώσεις έως -40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία από την πανδημία του Κορονοϊού Covid-19, ενημερώνουμε όλους τους συμπολίτες μας εργαζομένους (αυτοαπασχολούμενους ή μη) που η εργασία τους πλήττεται αυτό το διάστημα, ότι θα έχουν διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, οτι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, για το διάστημα που εκτιμά ο ΠΟΥ ότι θα διαρκέσει αυτή η περίοδος, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Ειδική έκπτωση 20% εφαρμόζεται για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία Covid -19 σε συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 68ο κύκλο σπουδών από 1/6/2021 μέχρι και 30/8/2021 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 10
Δίδακτρα (σε δόσεις) 800 680 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 200 170 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 760 646 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 680 578 € 640 544 € 600 510 € 560 476 €
Δόση 170 145 € 160 136 € 150 128 € 140 119 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Παπουτσάκη Καλλιόπη
Παπουτσακη Καλλιοπη
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) στο Τμήμα Ιατρικής του ΕΚΠΑ στο γνωστικό αντικείμενο Γενική και Ειδική Παιδαγωγική και Ψυχολογία στο Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο της Α΄Παιδιατρικής Κλινικής του Παίδων Αγίας Σοφίας .

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 33 μέρες για τη λήξη του Early Entry