Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες

Η κατεύθυνση Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες στηρίζεται στην έρευνα του Political Economy of Greece up to 2030 και αποτελείται από προγράμματα που στοχεύουν στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η ανάπτυξη επικοινωνιακών και εργασιακών δεξιοτήτων, που είναι αναγκαίες στην καθημερινότητα του κάθε εργαζόμενου. Τα προγράμματα της κατεύθυνσης αυτής, απευθύνονται σε αυτούς που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν με τον κλάδο ή που ήδη ασχολούνται, ώστε να επικαιροποιήσουν τις δεξιότητές τους σύμφωνα με την αγορά εργασίας του μέλλοντος.

Network ArchitectsWeb AdministratorBack End Developer