Πωλήσεις

Η κατεύθυνση των πωλήσεων εξετάζει, μέσα από κατάλληλα προγράμματα, διαφορετικές τεχνικές πωλήσεων για τον κάθε κλάδο και προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες στους εκπαιδευόμενους με σκοπό την εξέλιξη τους στην αγορά εργασίας, όπως αυτή θα διαμορφωθεί έως το 2030.

Πώληση Διαφημιστικών Υπηρεσιών στην Ψηφιακή Εποχή Telemarketing: Αποτελεσματικές Πωλήσεις και Εξυπηρέτηση Πελατών Retail Expert: The Power of Selling Επικοινωνία και Εξυπηρέτηση Πελατών
Marekting και Τεχνικές Πωλήσεων